Environment and Nature Related Keywords

Bu bölümde, IELTS sınavı için hazırlanmış, “Environment and Nature” related keywords listesine ulaşabilirsiniz.

Environment and Nature Related Keywords Listesi

IELTS Kelime Listesi: Enviroment and Nature Related Keywords

IELTS sınavında karşınıza çıkabilecek kelimeler listesi; Envioment and Nature kategorisindeki kelimelerin anlamları ve örnek cümleler.

Yardımamı İhtiyacın Var?
Yardımamı İhtiyacın Var?

Accumulate

Accumulate is a verb which means to collect a large number of things over a long period of time.

Örnek:
During a successful business career, she accumulated a great amount of wealth. – Başarılı bir iş kariyeri boyunca, büyük miktarda servet biriktirdi.

Acid Rain

Acid rain is a noun which means rain that contains large amounts of harmful chemicals as a result of burning substances such as coal and oil.

Örnek: Pollution is associated with a wide variety of health problems, deterioration in buildings, acid rain, and global warming. – Kirlilik, çok çeşitli sağlık sorunları, binalarda bozulma, asit yağmurları ve küresel ısınma ile ilişkilidir.

Adapt

Adapt is a verb which means to change, or to change something, to suit different conditions or uses.

Örnek: Many software companies have adapted popular programs to the new operating system. –

Diğer kelime gruplarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz;

Aquatic

Aquatic is an adjective whcih means living or growing in, happening in, or connected with water.

Örnek: Logging can also damage aquatic habitats. – Kerestecilik, su habitatlarına zarar verebilir.

Array

Array is a verb which means to arrange a group of things in a particular way.

Örnek: A large number of magazines were arrayed on the stand. – Standa çok sayıda dergi dizildi.

Aspect

Aspect is a noun which has a meaning of one part of a situation, problem, subject, etc.

Örnek: His illness affected almost every aspect of his life. – Hastalığı hayatının neredeyse her alanını etkiledi.

Biodiversity

Biodiversity is a noun which has a meaning of the number and types of plants and animals that exist in a particular area or in the world generally, or the problem of protecting this.

Örnek: Policy changes to encourage management to support biodiversity and conservation objectives have increased progressively in recent years. – Biyoçeşitliliği ve koruma hedeflerini desteklemeye teşvik eden politika değişiklikleri, son yıllarda kademeli olarak artmıştır.

Carbon Footprint

Carbon footprint is a noun which is a measurement of the amount of carbon dioxide produced by the activities of a person, company, organization, etc.

Örnek: The four main areas that determine your carbon footprint are electricity usage, oil or natural gas usage, car mileage, and airplane trips. – Karbon ayak izinizi belirleyen dört ana alan, elektrik kullanımı, petrol veya doğal gaz kullanımı, araç kilometresi ve uçak yolculuklarıdır.

Climate

Climate is a noun which has a meaning of the general weather conditions usually found in a particular place.

Örnek: The Mediterranean climate is good for growing citrus fruits and grapes. – Akdeniz iklimi narenciye ve üzüm yetiştirmek için iyidir.

Contamination

Contamination is a noun which has a meaning of the process of making something dirty or poisonous, or the state of containing unwanted or dangerous substances.

Örnek: The water supply is being tested for contamination. – Su kaynağı kirlilik açısından test ediliyor.

Conservation

Conservation is a noun which has a meaning of the protection of plants and animals, natural areas, and interesting and important structures and buildings, especially from the damaging effects of human activity.

Örnek: The conservation policy saved the animals that were at risk. – Koruma politikası, risk altındaki hayvanları kurtardı.

Defence

Defence is a noun which has a meaning of the act of protecting someone or something against attack or criticism.

Örnek: These people have died in the defence of liberty. – Bu insanlar özgürlüğü savunurken öldüler.

Deforestration

Deforestation is a noun which has a menaing of the action of clearing a wide area of trees.

Örnek: Deforestration impacts rainfall patterns, leading to flooding as well as drought and forest fires. – Ormansızlaşma yağış modellerini etkileyerek sele yol açtığı gibi, kuraklık ve orman yangınlarına da sebep olur.

Determine

Determine is a noun which means to control or influence something directly, or to decide what will happen. Or formally to make a strong decision.

Örnek: She determined that one day she would be an actor. – Günün birinde, oyuncu olacağından emin.

Dilute

Dilute is a verb to make a liquid weaker by mixing in something else or to reduce the strength of a feeling, action, etc.

Örnek: These measures are designed to dilute public fears about the product’s safety. – Bu önlemler, ürünün güvenliğiyle ilgili halkın korkularını azaltmak için tasarlanmıştır.

Diurnal

Diurnal is an adjective which has a meaning of being active or happening during the day rather than at night.

Örnek: The trajectories of the planet’s diurnal motion therefore lie between these two circles. – Gezegenin günlük hareketinin yörüngeleri bu nedenle bu iki daire arasında yer alır.

Diverse

Diverse is an adjective which has a meaning of including many different types of people or things.

Örnek: Students from countries as diverse as Turkey and Italy use Oxford textbooks. – Türkiye ve İtalya gibi farklı ülkelerden gelen öğrenciler Oxford ders kitaplarını kullanıyor.

Drought

Dought is a noun which means a long period when there is little or no rain.

Örnek: This year severe drought has ruined the crops. – Bu yıl şiddetli kuraklık ekinleri mahvetti.

Ecosystem

Ecosystem is a noun which means all the living things in an area and the way they affect each other and the environment.

Örnek: The first half of the book examines turnover at species level, the second larger-scale community and ecosystem turnover. – Kitabın ilk yarısı tür düzeyinde dönüşümü, ikinci büyük ölçekli topluluk ve ekosistem dönüşümünü inceliyor.

Emission

Emission is a noun which means the act of sending out gas, heat, light, etc.

Örnek: Bioluminescence is the emission of light from living organisms. – Biyolüminesans, canlı organizmalardan ışığın yayılmasıdır.

IELTS Kelime Listesi

Bir cevap yazın